Раздел І . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1 /1/ Сдружението “Асоциация на Малките и Средните Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве” е доброволно, независимо и неполитическо сдружение с идеална цел.
/2/ За целите на настоящия устав, сдружението се нарича още за краткост в този устав “асоциация” /асоциацията/.
/3/ В асоциацията могат да членуват български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани по Търговския закон, и които са инвестирали и/или инвестират и/или работят в сферата на индустрията за красота и здраве, в т.ч. услуги (и търговия със стоки), свързани директно или индиректно със секторите козметика, фризьорство, маникюр и педикюр, Спа, фитнес, както и всички специализирани програми (сектори) от съвременния уелнес асортимент, насочени към превенция на здравето на здравите хора. Членовете трябва да отговарят и на другите изисквания, посочени в текста на настоящия Устав.
/4/ В асоциацията могат да членуват и неправителствени организации, учебни заведения, като асоциирани членове без право на глас в Общото събрание.
/5/ Асоциацията е юридическо лице, което извършва своята дейност в частна полза, регистрирано по реда на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на Република България.

Раздел ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК.

Чл.2 /1/ Сдружението има наименование “Асоциация на Малките и Средните Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве” - АМСПИКЗ. Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и на английски, както следва: „Association of Small and Medium Enterprises in the Beauty and Health Industry”.
/2/ Седалището на асоциацията е в град София. Адресът на управление е в гр. София – 1504, район Оборище, ул. „Панайот Волов” №4.
/3/ Асоциацията може да открива клонове в страната и в чужбина при спазване на българското, респективно, на местното законодателство.
/4/ Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок.

Раздел ІІІ. ЦЕЛИ.

Чл. 3. Целите на Асоциацията са:
1. Да подпомага развитието на гражданското общество в Република България и на пазарната икономика в страната;
2. Да обединява интересите на своите членове, да подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност;
3. Да представлява и защитава интересите на своите членове на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнище с всички средства, които не противоречат на законовата уредба на Република България.

Чл. 4. За постигане на своите цели Асоциацията:
1. Разработва стратегии в областта на развитието на предприемачеството в индустрията с услуги за красота и здраве и подобряване на условията за извършване на стопанска дейност в България;
2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове;
3. Участва в работата на консултативните съвети към държавните органи. При нужда създава работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Сдружението.
4. Разглежда и приема проекти, насочени към увеличаване на възможностите на своите членове за тяхното развитие;
5. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, защита от неправомерни действия и извършва други дейности в съответствие с целите си, при спазване на принципа за доброволност;
6. Събира и обработва техническа, икономическа, правна и друга информация във връзка с дейността на членовете си. Разпространява информация относно състоянието и развитието на своите членове при решение за това от УС;
7. Да осъществява контакти и представителство на своите членове пред компетентните държавни и/или общински органи, както и други независими контролни органи, международни институции и международни организации, стопански субекти и обществени организации;
8. Съдейства за:
а) изграждане, укрепване и разширяване на икономически връзки и създаване на нови връзки и пазари в страната и в чужбина;
б) усвояване и приложение на постиженията на техническия и технологичния прогрес във всички отрасли на стопанството;
в) създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;
г) формулиране и разпространяване принципите на етиката в стопанската дейност;
д) разпространение, запознаване и внедряване сред своите членове на добрите икономически и управленски практики, утвърдени в Европейския съюз и водещите икономики на света;
е) ефективно участие на своите членове в специализираните програми на Европейския съюз.
8. Участва в други сдружения, асоциации и организации, както и учредява и\или участва в юридически лица, регистрирани по ТЗ.
9. Участва в изграждането на органи за саморегулация на браншовия сектор и на други браншови организации.

Раздел ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5 /1/ Асоциацията извършва следните дейности:
1. Извършва проучвания и анализи, прави експертни оценки, консултации и обучение в областта на технологичния трансфер и иновациите, бизнес управлението, финансовия мениджмънт, маркетинговите услуги, управлението на човешки ресурси, управлението на качеството, на природната среда, на охраната на труда, както и в други области, представляващи интерес с оглед развитието на малките и средните предприятия в България в индустрията с красотата и здравето;
2. Привлича експерти и специалисти и съдейства за решаване на данъчни, митнически, кредитни и други въпроси;
3. Подпомага информационния обмен, включително чрез осигуряване на достъп до интернет, он-лайн системи и цифрови сертификати;
4. Съдейства за регистрация на обекти на интелектуална собственост – патенти, марки, промишлен дизайн, подпомага защитата при нарушение на права на интелектуална собственост;
5. Посредничи при разрешаването на спорове между търговските субекти, включително чрез търговско арбитриране;
6. Съдейства на членовете си относно информиране за свободни кадри и наемане на трети лица на работа
7. Съдейства при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски сделки и извършва други дейности в съответствие с целите си;
8. Създава и управлява специфични фондове за улесняване достъпа до финанси и кредит за своите членове, както и за рискови инвестиции;
9. Води регистър на своите членове и удостоверява техния статут на микро, малко или средно предприятие съгласно действащите по закон критерии.
/2/ Сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност, която не е забранена от закона и е свързана с основните цели на Сдружението, като подпомага тяхното постигане, като приходите от нея се използват за постигане на целите по чл. 3 от този устав. Допълнителната стопанска дейност включва обучение и квалификация; провеждане на изследвания и анализи в областта на индустрията за красота и здраве; организиране на семинари, конференции и изложения; организиране на информационни и рекламни кампании; издателска и продуцентска дейност; консултантска и посредническа дейност; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
/3/ Приходите, които се реализират от допълнителна стопанска дейност на Асоциацията могат да се използват единствено за постигане на идеалните цели на Сдружението и не се разпределят като печалба между неговите членове.

Чл. 6 /1/ В дейността си Асоциацията се ръководи от законите на Република България и от разпоредбите на настоящия Устав, както и от постигнатите споразумения с трети лица.
/2/ В своята дейност Асоциацията не преследва политически цели и не може да бъде свързвана с политическа организация.
/3/ Членовете на Асоциацията не могат да използват Асоциацията в интерес на политически организации или фирми.

Раздел V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 7 /1/ Членуването в “Асоциация на Малките и Средните Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве” е доброволно. Редовен член на сдружението може да бъде всяко лице, което извършва дейностите, посочени в чл.1 от този устав и отговаря на следните условия:
1. отговаря на действащите по закон към момента на членството критерии за микро, малки и средни предприятия.
2. осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България;
3. е юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани по Търговския закон;
4. приема Устава на сдружението;
5. е внесъл встъпителния членски внос.
/2/ Членове на Сдружението могат да бъдат и юридически лица от Европейския съюз и европейското икономическо пространство, които осъществяват дейността по чл.1 на територията на Република България при равни условия с българските юридически лица.
/3/ Асоциирани членове могат да бъдат всички други лица по чл. 1, ал.3, които приемат Устава на Асоциацията.
/4/ Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл. 8 /1/ Желаещите да членуват в Сдружението подават писмено заявление - образец до Управителния съвет, в която заявяват, че приемат настоящия устав и ще съдействат за постигане на целите на Сдружението. Към заявлението се прилагат - (а) Удостоверение за актуално състояние на кандидата; (б) декларация, че са налице условията по чл.1 от настоящия Устав, подписана от лице, притежаващо надлежна представителна власт. (в) решение на колективния орган за управление на лицето; (г) документ за внесен встъпителен членски внос. В случай, че кандидатът не бъде приет, внесеният встъпителен членски внос подлежи на връщане. (д) две препоръки от настоящи членове на Асоциацията, а за чуждестранните лица - препоръка от браншовата структура от държавата по местоседалището на кандидата; (е) други документи, изисквани от Управителният съвет на Асоциацията.
/2/ Управителният съвет се произнася по молбата с решение на първото или второто заседание след постъпването й. Приемането на нови членове на асоциацията става от Управителния съвет, ако писмената молба за членство е подкрепена от 2/3 от членовете му.
/3/ Юридически лица с особено големи заслуги за осъществяване на целите на асоциацията могат да бъдат избирани от Общото събрание за почетни членове на асоциацията без да отговарят на условието на чл.8, ал.1. Те не са задължени да плащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание.
/4/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
/5/ Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Асоциацията по реда на чл. 26 от Устава.

Чл. 9. Членовете на Асоциацията имат право:
1. Да участват в нейните органи на управление; да участвува в заседанията на Общото събрание на асоциацията чрез овластените си представители, или изрично упълномощени за това лица;
2. На един глас при взимането на решения от Общото събрание на асоциацията;
3. Да поставят пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
4. Да се ползват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в асоциацията, от материално-техническата база на асоциацията за нуждите на тези свои дейности, които са свързани пряко с целите на асоциацията;
5. Да искат нейното съдействие в защита на интересите си;
6. Да бъдат информирани за дейността на асоциацията и неговите органи и да взимат активно участие във всички събрания, срещи, инициативи, организирани от асоциацията или с тяхно съдействие;
7. Да избират и да бъдат избирани в органите на асоциацията, както и да бъдат избирани техни представители в управителните и в работните органи на асоциацията;
8. Да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие на асоциацията;
9. На достъп до всички материали и данни събирани от асоциацията и до нейната информационна система, освен ако същите не представляват търговска тайна за членовете и са предоставени на асоциацията с такава изрична и писмена уговорка;
10. да получават методическа и консултантска помощ.
11. да получават възнаграждение за извършени и предоставени на Сдружението услуги, когато това е уговорено изрично в писмен вид.
12. да напуснат доброволно Сдружението;
13. да присъстват на заседанията на управителните и контролни органи на Сдружението, когато се разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани лично с тях.
/2/ Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. Да спазват устава, както и да изпълняват решенията на Общото събрание на асоциацията и неговите управителни органи добросъвестно и в срок, когато последните са приети в изпълнените общите цели на асоциацията;
2. да работят за осъществяване целите и задачите на асоциацията и да участват в неговата дейност
3. Да правят имуществени вноски по реда, определен от Общото събрание;
4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на нейната цел и за изпълнение на задачите й;
5. да работят за доброто име и репутация на асоциацията, както и да проявяват колегиалност и лоялна конкуренция в отношенията помежду си;
6. да не използуват по какъвто и да е начин членството си в асоциацията за постигане на лични цели и/или на цели, противоречащи на неговия устав;
7. да осигурят за участие в заседанията на Общото събрание на асоциацията само на такива свои упълномощени представители, които имат представителна власт по силата на закона или по силата на изрично упълномощаване;
8. да участват със свои представители в работата органите на Сдружението.
/3/ За задълженията на Асоциацията членовете отговарят до размера на направените от тях имуществени вноски.
/4/ При неизпълнение на задълженията по ал. 1, Управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване, както и да предлага на Общото събрание изключването на съответния член.
/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.10 /1/ Членството се прекратява:
1. При напускане - Членовете на Сдружението могат свободно и по съвест да го напускат с 30 дневно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет при условие, че желаещия да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;
2. При прекратяване на юридическото лице, член на Асоциацията, респ. при заличаване на регистрацията на едноличен търговец;
3. При изключване;
4. При отпадане поради невнасяне на определените от Общото събрание на Асоциацията имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на Асоциацията;
5. При прекратяване на Асоциацията;
/2/ При прекратяване на членството не се възстановяват членски внос и встъпителната вноска както и няма претенции към имуществото на асоциацията.
/3/ Членството се прекратява автоматично от Управителния съвет в случай, че са настъпили промени в юридическото лице на съответния член, в резултат на които то вече не отговаря на критериите за членство по чл. 8 от настоящия устав.

Чл.11. /1/ Член на Асоциацията може да бъде изключен и когато нарушава грубо или систематически задълженията си или уронва престижа й, както и при неплащане на целия или част от дължимия Годишен членски внос за изтеклата година, до 31 март на следващата година. Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Асоциацията, прието с мнозинство 2/3 от членовете му, при наличие на предпоставките по-горе.
/2/ Изключен член няма право на възстановяване на внесени до датата на изключването вноски от ГЧВ.
/3/ Предложението за изключването не може да се гласува преди членът на Асоциацията да е бил поканен да даде обяснения и преди те да са били обсъдени от Управителния съвет.
/4/ Решението за изключване може да бъде обжалвано по предвидения от ЗЮЛНЦ ред.

Чл.12. Правоприемниците на член на Асоциацията, след неговото преобразуване, могат да станат нейни членове, ако отговарят на изискванията по чл.1, като й съобщят писмено за това си желание и за съгласието си с устава й, без да е необходимо да бъдат приемани по реда на чл.8.

Раздел VІ. УПРАВЛЕНИЕ.

Чл..13 /1/ Органи за управление на Асоциацията са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет.
/2/ По решение на Общото събрание с изменение на Устава на Асоциацията, могат да се създават и органи, които да осъществяват надзор върху дейността на Управителния съвет на Асоциацията и на други нейни органи и да следят за правилното стопанисване на имуществото на асоциацията и за воденето на счетоводна отчетност.

Чл. 14. (1) Върховен орган на асоциацията е Общото Събрание.
/2/ Управителен орган на асоциацията е Управителният Съвет.
/3/ Председател на асоциацията е член на Управителния съвет, който го представлява във взаимоотношенията с трети лица.
/4/ При необходимост може да се назначи Изпълнителен Директор. Неговият избор, назначаване, права и задължения се определят от Управителния Съвет. Ако бъде избран Изпълнителен директор, асоциацията се представлява от него и от Председателя на асоциацията, заедно и поотделно.

Чл.15 /1/ В Общото събрание на Асоциацията участват всички нейни членове.
/2/ Юридическо лице, член на Асоциацията, участва в Общото събрание със свой представител - физическо лице. То удостоверява това си качество с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или със съответното изрично пълномощно.

Чл.16. Общото събрание се свиква не по-рядко от един път годишно от Управителния Съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на асоциацията. Ако в последния случай Управителният Съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото Събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл.17 /1/ Поканата трябва да съдържа дневният ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.
/2/ Поканата се изпраща или се връчва на всеки от редовните членове и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.18. Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от редовните членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по - късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Чл.19 /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя, а в случай на негово отсъствие – от избран от Общото събрание член на Асоциацията.
/2/ За заседанието се води протокол от член на Управителния съвет, който се подписва от Председателя на събранието и от присъствалите членове на Управителния съвет.

Чл.20. /1/ Всеки редовен член на Асоциацията има право на един глас. Асоциираните членове участват без право на глас.
/2/ Член на Общото Събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото Събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.21. Общото събрание на Асоциацията:
1. Изменя и допълва устава на Асоциацията;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и контролира дейността му;
4. Може да замени членове на Управителния съвет, преди изтичане на срока, за който са избрани;
5. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията, за обявяването й в ликвидация и определя за ликвидатор управителния съвет или избрано от него лице;
6. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
7. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията;
8. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на Асоциацията;
9. Приема стратегия и работна програма за дейността на Асоциацията;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. Приема бюджета на Асоциацията;
12. Изменя и отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. Утвърждава тематиката и предмета на дейност, по която да се създадът комисии към Управителния съвет.
14. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.

Чл. 22. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство на присъстващите редовни членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно. Решенията по чл. 21, т. 1, 3, 4, 5, и 11 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите редовни членове.
/2/ По въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 23 /1/ Управителният съвет се състои от три лица – редовни членове на Асоциацията, които се избират от Общото събрание. Редовните членове на асоциацията могат да посочват за членове на Управителния съвет свои законни представители, които лично не са членове на асоциацията. Членовете на Управителния съвет се избират за мандат от 4 години.
/2/ Управителният Съвет избира от своя състав Председател, който управлява и представлява Сдружението пред трети лица заедно и поотделно с Изпълнителния директор, ако има избран такъв.
/3/ Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет:
1. Лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
2. Членове на ръководни органи на политически партии и движения;
3. Обявените в несъстоятелност;
4. Лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с член на Управителния съвет;
/4/ Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждения за работата си.

Чл. 24. Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него;
2. Избира от своя състав Председател на Управителния съвет, който по право е и Председател на Асоциацията;
3. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
4. Приема и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. Приема планове и програми за дейността на Асоциацията;
6. Изготвя счетоводния отчет и баланса на Асоциацията за изтеклия период и определя размера на имуществените вноски;
7. Приема, освобождава и изключва членове на Асоциацията;
8. Взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации;
9. Взема решения за определяне на местни органи, за откриване и закриване на клонове и представителства и определя техния управител;
10. Приема вътрешни правила за организацията на службите към Управителния съвет;
11. Приема решения за промяна на адреса на сдружението;
12. Образува целеви парични фондове;
13. Приема даренията и завещанията извършени в полза на Асоциацията;
14. Определя ликвидатор;
15. Управлява активите на Асоциацията и взема решения за разпореждане с финансовите й средства.

Чл. 25 /1/ Заседанията на Управителния Съвет се свикват не по-рядко от веднъж на 6 месеца от председателя и се ръководят от него. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния Съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния Съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния Съвет негов член.
/2/ Управителният Съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 26 /1/ Управителният съвет взема решения с квалифицирано мнозинство (2/3) от присъстващите, с явно гласуване, а решенията по чл.24 т.т. 2, 3, 11 и 15 - с мнозинство от всички присъстващи членове.
/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове на Управителния съвет без забележки и възражения за това.

Чл. 27. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от Общото събрание по искане на всеки член на Асоциацията, както и от лицата, чието приемане за членове е отказано от Управителния съвет. Искането може да се прави в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от деня, в който решението е било взето.

Чл. 28. По съдебни спорове между Асоциацията и членовете на Управителния съвет, тя се представлява от лица, избрани от Общото събрание.

Чл. 29. Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява Асоциацията пред трети лица;
2. Извършва управление на текущите работи на Асоциацията;
3. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
4. Организира работата на Управителния съвет и ръководи неговите заседания;

Чл. 30. Управителният съвет делегира правата си на Председателя в периодите между заседанията си, с изключение на правата по чл.24 т.т. 2, 3, 11 и 14.

Чл.31. Изпълнителният директор на асоциацията:
(а) осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет
(б) организира, координира и осъществява оперативното ръководство на дейността на асоциацията в съответствие с решенията на Управителния съвет, Общото Събрание и Устава, за което текущо се отчита пред Управителния съвет
(в) осигурява набирането на средства за отделните инициативи и цялостната дейност на асоциацията чрез дарения и договори с трети лица и организира събирането на членския внос
(г) оперативно се разпорежда със средствата и имуществото на асоциацията, съобразно решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
(д) представлява асоциацията пред трети лица
(е) изпълнява други функции, възложени му от Управителния Съвет или Общото Събрание.
(ж) сключва трудови и граждански договори и изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на асоциацията;
(з) отчита се на редовните заседания на Управителния съвет и подготвя годишния отчет на Управителния съвет пред Общото събрание на асоциацията;
(и) осигурява качество на документите на Сдружението, съответстващо на изискванията на българското законодателство;

РАЗДЕЛ VII. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ.

Чл. 32 /1/ Асоциацията води книги за протоколите от заседанията на Общото Събрание и Управителния Съвет. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Управителният Съвет изготвя, а Общото Събрание утвърждава доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
/3/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на асоциацията се представят на хартиен или електронен носител.

Раздел VІІІ. ИМУЩЕСТВО.
Чл. 33 /1/ Асоциацията формира своето имущество от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост, авторски права, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.
/2/ Паричните средства на асоциацията се съхраняват в банкови сметки.
/3/ Средствата за постигане на целите на асоциацията се набират от:
1. членски внос (встъпителен и годишен) и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на сдружението в размери, определени от Общото събрание;
2. доброволни вноски, субсидии и дарения, участие в програми
3. други източници, допустими съгласно действащото законодателство.
4. допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на дейност на асоциацията, доколкото това е необходимо за постигане на целите и при използване на прихода за постигане на определените в този Устав цели.
5. личен труд на членовете.

Чл. 34. По решение на Управителния съвет на асоциацията могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

Чл.35 /1/ Асоциацията не може да получава дарения от политически партии и сдружения.
/2/ Асоциацията не разпределя печалба.

Чл. 36 /1/ Асоциацията извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет. В бюджета могат да се предвиждат средства за подпомагане (възмездно или безвъзмездно) на нейни членове, изпаднали във временно затруднение.
/2/ Не могат да се предоставят средства, под каквато и да е форма на политически партии и движения.

Чл. 37 /1/ Всички приходите на Асоциацията, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й.
/2/ Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на Асоциацията.

Раздел ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 38. Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на Асоциацията се вземат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл. 39. Асоциацията се прекратява:
1. С решение на Общото събрание на Асоциацията;
2. С решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията в предвидените от действащото законодателство случаи;

Чл.40 /1/ При прекратяване на Асоциацията по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
/2/ Управителният съвет може да определи за ликвидатор лице, което не е член на Асоциацията, но за него се прилага чл. 23, ал. 3.

Чл.41. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание.

Чл. 42. Средствата по ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

Раздел X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.43. Неуредените с този Устав въпроси се уреждат от Общото събрание на Асоциацията, а между неговите заседания - от Управителния съвет на Асоциацията, въз основа на предвиденото в закона.

Чл.44. Неразделна част от този устав е списъкът на членовете на Асоциацията, които са го приели и одобрили.

Настоящият устав е приет единодушно от всички учредители на Учредителното Събрание на асоциацията, състояло се на 20.12 2009г. в гр. София, в уверение на което са положили своя подпис под този Устав: